Condicións xerais de uso do portal

Redined infórmalle de que o acceso e uso do sitio web http://redined.mecd.gob.es/xmlui e directorios incluídos no mesmo, así como os servizos ou contidos que a través del se poidan obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste aviso legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas condicións xerais adicionais.

Se as consideracións aquí detalladas non son da súa conformidade, rogamos non faga uso do sitio, xa que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto. As condicións e termos que se recollen nel poden variar, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo Redined.

Redined resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación aos usuarios, a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos, así como a realizar cambios co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos deste sitio web que se actualizan periodicamente.

1. Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

Tanto o deseño do sitio web e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen a Redined (Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e comunidades autónomas) e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Autorízase a reprodución total ou parcial dos textos proporcionados polo sitio, sempre que se manteña a súa integridade e que se cite expresamente a Redined como fonte da información. Para o resto de contidos -referido aos documentos incluídos nas distintas coleccións do repositorio- a licenza de uso limítase á descarga por parte do usuario do devandito contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros, quedando o seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, totalmente prohibidos salvo que medie expresa autorización do depositario dos dereitos.

Redined declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este portal puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos que se poña en contacto con Redined.

2. Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente sitio web, será a lei española. Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao portal ou o uso dos seus servizos, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e o usuario ou a usuaria acordan someterse aos xuíces e tribunais de domicilio do usuario ou usuaria, sempre que estea situado en territorio español.

3. Ligazóns ou hiperenlaces

Redined facilítalle o acceso a outras páxinas web que consideramos poden ser do seu interese. O obxectivo das devanditas ligazóns é unicamente proporcionarlle a procura dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet. Con todo, ditas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos e, por iso, non pode facerse responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da ligazón.

Os usuarios que se propoñan establecer un hiperenlace entre a súa páxina web e a de Redined deberán ter en conta o seguinte:

  • Establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Redined e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de Redined dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que Redined autorizou expresamente o hiperenlace nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece o hiperenlace.
  • Redined non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento do hiperenlace poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web do hiperenlace.
  • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non poderá conter marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a Redined, excepto aqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace.
  • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá informacións con contidos que sexan ilícitos, discriminatorios, contrarios aos principios éticos comunmente aceptados ou atenten contra a orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

4. Frames

Redined prohibe expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu portal.

5. Cookies

As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no sitio web.

Redined segue a regulación legal e as directrices nesta materia da Axencia Española de Protección de Datos.

En ningún caso, utilízanse para recoller información de carácter persoal.

Nome Finalidade
_ga, _dc_gtm_*, _gat e _gat_* Almacenan información técnica para xerar estatísticas de uso do portal (páxinas visitadas, novas visitas, etc). Son cookies de Google Analytics.
JSESSIONID e BIGipServerpool_* Almacenan información técnica para unha mellor experiencia do portal.
aceptaCookies Almacena información sobre o uso de cookies do portal.

Ao navegar por Redined vostede acepta e permite o uso e a instalación destas cookies. Non obstante, vostede pode deshabilitalas no seu navegador ou con algunha aplicación de bloqueo de rastrexo, porén aconsellámoslle e agradecemos que as manteña activas. Redined non se fai responsable de que, ao desactivar as cookies, a páxina deixe de funcionar correctamente.

Redined