Show simple item record

dc.contributor.authorPozo Ortiz, Alberto del
dc.contributor.authorMata i Clavell, Carles
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBibliografía a pie de páginaspa
dc.identifier.issn1889-805Xspa
dc.identifier.urihttp://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/anuariEducacio/index/assoc/Anuari_e/ducacio_/2015p393.dir/Anuari_educacio_2015p393.pdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/146826
dc.descriptionResumen basado en el de la publicaciónspa
dc.descriptionResumen también en castellanospa
dc.description.abstractBasant-se en el desenvolupament del marc normatiu de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC: 2009), es pretén comentar en profunditat els aspectes més destacats del disseny de l’autonomia i la direcció dels centres educatius públics, la formació del directiu públic docent com a servidor públic, la direcció professional i l’avaluació del professorat duts a terme per l’executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya durant el període del 2010 al 2014, coincident amb la plena implantació del nou model d’autonomia escolar. Des del 2014, la intervenció del director del centre públic és decisiva en la selecció del professorat que s’incorpora al centre i en la definició de la plantilla docent. El context marcat per la crisi econòmica durant aquests anys ha incidit directament en l’aplicació del nou paradigma definit per la LEC, fet que sens dubte ha dificultat la necessària i ineludible transformació de l’Administració educativa i la consolidació del nou model directiu amb l’augment de la responsabilitat i capacitat de decisió dels directors catalans.spa
dc.description.abstractBasándose en el desarrollo del marco normativo de la Ley de Educación de Cataluña (LEC:2009), se pretende comentar en profundidad los aspectos más destacados del diseño de la autonomía y la dirección de los centros educativos públicos, la formación del directivo público docente como servidor público, la dirección profesional y la evaluación del profesorado llevados a cabo por el ejecutivo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya durante el período del 2010 al 2014, que coincide con la plena implantación del nuevo modelo de la autonomía escolar. Desde el 2014, la intervención del director del centro público es decisiva en la selección del profesorado que se incorpora al centro y en la definición de la plantilla docente. El contexto marcado por la crisis económica durante estos mismos años ha incidido directamente en la aplicación del nuevo paradigma definido por la LEC, hecho que sin duda ha dificultado la necesaria e ineludible transformación de la administración educativa y la consolidación del nuevo modelo directivo con el aumento de la responsabilidad y capacidad de decisión de los directores catalanes.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofAnuari de l'educació de les Illes Balears. Palma, 2015 ; p. 393-443spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectautonomía escolarspa
dc.subjectgestión del centro de enseñanzaspa
dc.subjectpersonal directivospa
dc.subjectevaluación del profesorspa
dc.subjectlegislación educativaspa
dc.subjectCataluñaspa
dc.titleL’autonomia i la direcció dels centres educatius a Catalunya (2009-2014)cat
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelÁmbito generalspa
dc.title.journalAnuari de l'educació de les Illes Balearsspa


Files in this item

    Show simple item record