Show simple item record

dc.contributor.authorCañellas Roca, Bartomeu
dc.contributor.authorPortas Fuentespina, Heracli
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationp. 252spa
dc.identifier.issn1889-805Xspa
dc.identifier.urihttp://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/anuariEducacio/index/assoc/Anuari_e/ducacio_/2014p232.dir/Anuari_educacio_2014p232.pdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/145925
dc.descriptionResumen basado en el de la publicaciónspa
dc.descriptionResumen también en castellanospa
dc.description.abstractS'intenta examinar les dades abundants que ha generat la publicació de tots i cada un dels informes o estudis posteriors a les avaluacions externes efectuades en l'àmbit autonòmic, estatal i internacional sobre competències bàsiques, fonamentalment, i les correlacions que s'observen entre els resultats i totes les variables de context analitzades. Nivell d'estudis de pares i mares, esperança de vida escolar, ràtios d'alumnes per professor i per grup, despesa per alumne, alumnat que ha repetit i expectatives acadèmiques de l'alumnat són els indicadors i les variables que s'han analitzat, i dels quals s’ha observat la correlació amb els resultats de les proves aplicades. De les observacions i les anàlisis efectuades, es desprenen algunes possibles intervencions adreçades a tots els agents educatius i socials que intervenen en un fet tan complex com és l'educació.spa
dc.description.abstractSe intenta examinar los abundantes datos que ha generado la publicación de todos y cada uno de los informes o estudios posteriores a las evaluaciones externas efectuadas en el ámbito autonómico, estatal e internacional sobre competencias básicas, fundamentalmente, y las correlaciones que se observan entre los resultados y todas las variables de contexto analizadas. Nivel de estudios de padres y madres, esperanza de vida escolar, ratios de alumnos por profesor y por grupo, gasto por alumno, alumnado que ha repetido y expectativas académicas del alumnado son los indicadores y variables que se han analizado, y de los que se ha observado la correlación con los resultados de las pruebas aplicadas. De las observaciones y de los análisis efectuados, se desprenden algunas posibles intervenciones dirigidas a todos los agentes educativos y sociales que intervienen en un hecho tan complejo como es la educación.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofAnuari de l'educació de les Illes Balears. Palma, 2014 ; p. 232-254spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectsistema educativospa
dc.subjectevaluaciónspa
dc.subjectanálisis de correlaciónspa
dc.subjectestudios internacionalesspa
dc.subjectEspañaspa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma)spa
dc.titleUna altra lectura de les dades de les avaluacions externescat
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelÁmbito generalspa
dc.title.journalAnuari de l'educació de les Illes Balearsspa


Files in this item

    Show simple item record