Repositorio Redined

Avaluació de la qualitat docent i promoció del professorat universitari : de la Llei d'Ordenació de la Universitat Espanyola de 1943 a la Llei de Reforma Universitària de 1983. 'Evaluación de la calidad docente y promoción del profesorado universitario : de la Ley de Ordenación de la Universidad Española de 1943 a la Ley de Reforma Universitaria de 1983'

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.