Attribution 3.0 Spain
A non ser que se indique outra cousa, a licenza do ítem descríbese como Attribution 3.0 Spain