Repositorio Redined

Projecte de recerca per a la definició i implementació de rúbriques d’avaluació de la competència transversal de treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain