Repositorio Redined

Anàlisi i classificació dels jocs de la infància de Joan Amades en funció de la seva lògica interna i del gènere dels practicants (1674- 1947)

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/