Repositorio Redined

La indagació en l’educació superior : implicació i corresponsabilitat en l’acte d’ensenyar i aprendre a la universitat

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/