Repositorio Redined

Avaluació de la qualitat docent i promoció del professorat : legislació universitària espanyola : modificació de la Llei Orgànica d'Universitats : professorat funcionari: de l’habilitació a l’acreditació (2004-2008)

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/