Repositorio Redined

La situació de la didàctica de les matemàtiques a la secundària catalana : anàlisi de l’estat de l’ensenyament i l’aprenentatge

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/