Repositorio Redined

El Pràcticum al grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona : el mapa de la professió, la pràctica simulada i la immersió en una organització

Repositorio Redined/Manakin

Imprimir Exportar a Refworks

Ficheros en el ítem

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/